Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní řád

11. 9. 2019

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

PŘEDMĚŘICE N/JIZEROU 143

 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 

 

 

Č. j. :  72 /2017

Spisový znak:

Skartační znak:

Ředitel školy: Mgr Horák Jiří

Vedoucí učitelka MŠ: Landová Marie

Telefon: 326 313 107

e-mail: mspredmericenj@seznam.cz

Webové stránky: mspredmericenj.estranky.seznam.cz

Ped. rada projednala šk. řád dne: 28. 8. 2017

Školní řád nabývá platnosti: 1. 9. 2017

 

 

 1. Obsah a základní cíle MŠ při zabezpečování předškolního vzdělávání
 2. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělání
  1. Práva dítěte
  2. Povinnosti dítěte
  3. Práva zákonných zástupců
  4. Povinnosti zákonných zástupců
  5. Systém péče o děti s přiznaným podpůrným opatřením
 3. Spolupráce se zákonnými zástupci
 4. Přijímání dětí do mateřské školy
  1. Povinné předškolní vzdělávání
  2. Individuální vzdělávání
  3. Ukončení docházky do MŠ
 5. Provoz mateřské školy
 6. Omezení, přerušení provozu mateřské školy
 7. Úplata za předškolní vzdělávání
 8. Školní stravování
 9. Vnitřní denní režim mateřské školy
 10. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí
 11. Záznam o školním úrazu, evidence úrazů
 12. Ochrana před sociálně-patologickými jevy
 13. Ochrana majetku
 14. Závěrečné ustanovení

 

     Na základě ustanovení §30, odst.1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

 

 

   Školní řád je první soubor psaných pravidel, první zákon, se kterým se děti setkávají. Není formalita, ale jeden z velmi významných nástrojů skutečné demokratické výchovy ve škole.

 

 

     Děti a jejich zákonní zástupci jsou se školním řádem prokazatelně seznamováni prostřednictvím učitelů. Školní řád je zveřejněn a zpřístupněn ve společných prostorách školy.

 

 

 

 1. Obsah a základní cíle MŠ při zabezpečování předškolního vzdělávání

 

 • předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování
 • předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu
 • školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. Dále upravuje provoz a vnitřní režim mateřské školy a podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
 • seznamovat děti s přírodou a přírodními jevy, navazovat na jejich poznatky a znalosti z oblasti zemědělství, práce na poli, zahradách a tyto znalosti dětem upřesňovat a rozšiřovat
 • vnímat okolní svět všemi smysly /teoretické i praktické poznávání/
 • ekologie – ochrana přírody, prakticky prováděna ve svém okolí
 • mravní základ u dětí – vlídnost, ohleduplnost, vzájemná pomoc, slušnost, pěkné vztahy mezi dětmi – vlastnosti, které by každé dítě mělo mít, aby mohlo plně přijímat všechny informace a podněty z okolního světa

 

 

2. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

 

2.1. Dítě má právo:

 

 • na kvalitní předškolní vzdělávání a výchovu, směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností a zaručující optimální rozvoj jeho osobnosti
 • na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole
 • na volný čas a hru a na stýkání se s jinými dětmi a lidmi
 • užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství
 • na ochranu před jakoukoli formou diskriminace, násilí, zneužívání, zanedbávání výchovy a před vlivem sociálně patologických jevů
 • užívat spontánně celé prostředí za předpokladu dodržení domluvených pravidel
 • zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace školy /webové stránky, fotografie/ je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dětí
 • pořizování zvukových a obrazových záznamů osob /učitel, dítě/ bez jejich svolení je v rozporu s občanským zákoníkem

 

2.2. Povinnosti dítěte

 

 • všechny své věci musí udržovat v pořádku, pěkně uložené ve své přihrádce, která je označena značkou
 • nenosí do MŠ cenné věci nebo věci, které by ohrozily zdraví dítěte nebo i ostatních dětí
 • při příchodu do třídy by dítě mělo pozdravit a zapojit se do kolektivu, respektovat své kamarády a neubližovat si navzájem
 • dodržovat školní řád, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž bylo seznámeno
 • řídit se pokyny učitelek

 

 

2.3. Práva zákonných zástupců

 

 • seznámit se se základními materiály školy
 • má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte
 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • po dohodě s učitelkou být přítomní výchovným činnostem ve třídě
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelem školy
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
 • na individuální adaptační řízení
 • projevit připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo řediteli školy
 • právo zákonných zástupců dětí na přístup k osobním údajům, na opravu, výmaz osobních údajů a práv vznést námitku proti zpracování osobních údajů

 

 

2.4. Povinnosti zákonných zástupců

 

 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do MŠ, při příchodu bylo vhodně a čistě upraveno. Pokud dítě nebude v MŠ přítomno déle jak 2 týdny bez řádné omluvy, budou zákonní zástupci vyrozuměni o možnosti ukončení předškolního vzdělávání jejich dítěte
 • při nástupu nového dítěte do MŠ předat ve stanoveném termínu vedoucí učitelce správně vyplněný evidenční list
 • před nástupem dítěte do MŠ zajistit prostřednictvím dětského lékaře údaje o zdravotním stavu dítěte a potvrzení o pravidelném očkování
 • nahlásit v MŠ každou změnu ve všech uvedených údajích
 • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastní projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
 • omluvit neprodleně nepřítomnost dítěte a ohlásit výskyt infekčního onemocnění
 • přivádět do MŠ dítě zdravé
 • rodiče přivádí dítě do MŠ v době od 6.15 do 8.00 hod /po dohodě s učitelkou mohou i déle/
 • zaplatit ve stanoveném termínu poplatek za předškolní vzdělávání a stravné 
 • dětem v MŠ se nepodávají žádné léky
 • onemocní-li dítě během dne, jsou zákonní zástupci povinni si ho vyzvednout v co  nejkratší době
 • předat dítě osobně učitelce
 • písemně pověřit jinou osobu k vyzvednutí dítěte
 • rodiče zodpovídají za bezpečnou obuv dítěte /ne nazouváky, pantofle/ a za věci které dávají dětem do školky /hračky, šperky/

 

 

2.5. Systém a péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

 

Podpůrná opatření prvního stupně – rozhodne o nich ředitel bez doporučení poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Právo na informace pro zákonného zástupce tím není dotčeno. Pro dítě bude učiteli zpracován plán pedagogické podpory a hodnocení

 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně – je nutné doporučení poradenského zařízení s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte.

 

Vzdělání nadaných dětí – MŠ vytváří ve své školním programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho možnosti. To platí i pro děti nadané.

 

 

3. Spolupráce se zákonnými zástupci

 

     Cílem naší spolupráce je jednotné vzájemné výchovné působení rodiny a MŠ na dítě. Zákonný zástupce má právo být informován o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích a rozvoji

 • ve vztahu pedagog – rodič musí panovat naprostá důvěra. Pokud ne, je nutné společnými silami – porozuměním, ochotou spolupracovat, otevřeností ji nastolit
 • pedagogové informují rodiče o zdarech i nezdarech dítěte, společně pak hledají řešení k zlepšení
 • veškerá jednání s rodiči musí probíhat ohleduplně a diskrétně, musí být zachována diskrétnost
 • pomáháme rodičům s výchovou dítěte, nabízíme možnosti řešení a doporučujeme odborné řešení
 • pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci

 

 

4. Přijímání dětí do mateřské školy

 

 • do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 – 6 let
 • předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly do 31. 8. 5 let
 • termín zápisu stanoví ředitel ve spolupráci se zřizovatelem od 2. do 16. května
 • oznámení o zápisu je vyvěšeno v MŠ a ZŠ, na internetu, vyhlašuje se místním rozhlasem
 • k docházce jsou přijímány děti podle stanovených kritérií
 • k zápisu se dostaví rodiče a odevzdají vyplněné tiskoviny /přihláška k docházce, potvrzení od dětského lékaře o očkování dítěte, občanský průkaz. Vedoucí učitelka poskytne rodiči podrobné informace o způsobu docházky a přidělí každému uchazeči registrační číslo
 • do 30 dnů po obdržení žádosti vydá ředitel školy rozhodnutí o přijetí /nepřijetí/ dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • rozhodnutí se zveřejňuje vyvěšením seznamu s registračními čísly na budově mateřské školy. Záporné rozhodnutí se sděluje rodičům formou doporučeného dopisu
 • při záporném rozhodnutí má zákonný zástupce právo se do 30 dnů odvolat a ředitel toto odvolání podstoupí k rozhodnutí Krajskému úřadu v Praze
 • při rozhodování o přijetí se postupuje pouze podle data narození až do naplnění schválené kapacity
 • děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku, pokud to kapacita dovolí
 • přijato může být dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním
 • přijato může být dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, ale je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení a dětského lékaře
 • nové děti během prvního měsíce postupují podle adaptačního plánu který má každé dítě přizpůsobený podle svých potřeb. První týden adaptace nové dítě v mateřské škole nespí

 

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy v Předměřicích n/J

 

 1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
 2. Podle data narození od nejstaršího s trvalým bydlištěm v Předměřicích n/J
 3. Podle data narození od nejstaršího

 

4.1 Povinné předškolní vzdělávání

 

 • s účinností od 1. 1. 2017 je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě, které dosáhne do konce srpna 5 let, k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku
 • předškolní vzdělávání je  pro dítě povinné v obci, kde má trvalé bydliště. Pokud je dítě přijato do jiné MŠ, musí být tato skutečnost oznámena řediteli předškolního zařízení, v níž má dítě trvalý pobyt
 • povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin, dítě ale může mateřskou školu navštěvovat
 • rozsah povinného předškolního vzdělávání se v MŠ v Předměřicích n/J stanovuje v rozsahu 4 hodiny denně, tj. od 8.00 do 12.00 hod
 • zákonný zástupce je povinen omlouvat /i telefonicky/ dítě z povinného předškolního vzdělávání ze zdravotních a jiných důvodů nejpozději do 3 dnů  od začátku nepřítomnosti
 • po návratu /nemoc, osobní důvody/ zákonný zástupce zapíše do evidence docházky důvod nepřítomnosti a podepíše se
 • školní docházka je evidována a v případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence je ověřovaná její věrohodnost a zákonný zástupce je doporučeným dopisem pozván k pohovoru s ředitelem školy
 • povinné předškolní vzdělávání je bezúplatné a to i v případě odkladu
 • ukončit předškolní vzdělávání u dítěte, pro které je povinné nelze

 

4.2. Individuální vzdělávání dítěte

 

 • zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro toto dítě zvolit individuální vzdělávání
 • v případě individuálního vzdělávání je zákonný zástupce povinen oznámit tuto skutečnost řediteli školy, nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku
 • oznámení musí obsahovat jméno, příjmení dítěte, rodné číslo, místo trvalého bydliště,  období, v kterém se bude dítě individuálně vzdělávat a důvody pro toto vzdělávání
 • vedoucí učitelka mateřské školy poskytne zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno /ŠVP PV/
 • v měsíci prosinci bude zákonný zástupce dítěte vyzván, aby se i s dítětem dostavili do mateřské školy k ověření osvojování očekávaných výstupů dítěte. Případně bude doporučen další postup při vzdělávání
 • pokud se zákonný zástupce nedostaví s dítětem k ověření ve stanoveném nebo náhradním termínu, bude dítěti individuální vzdělávání ukončeno a dítě nastoupí do mateřské školy k pravidelné docházce

 

4.3. Ukončení docházky do MŠ

 

 • ředitel může ukončit docházku do MŠ po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu
 • dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo poradenské zařízení

 

  

 

 

5. Provoz mateřské školy

 

 • provoz MŠ  je od 6.15 hod do 16.15 hod.  Rodiče přivádí děti do 8.00 hod /po domluvě s učitelkou i déle/
 • dítě musí být učitelce předáno osobně! V případě, že zákonný zástupce doprovodí dítě pouze ke vchodu do MŠ nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy již samo, nenese mateřská škola odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy
 • učitelky odpovídají za děti do doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy  je opět ve třídě rodičům nebo zástupcům předají. Rodiče po předání dítěte učitelkou nesou plnou odpovědnost za dítě v prostorách MŠ
 • zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání. Vystavené písemné pověření podepsané zákonným zástupcem dítěte předají zákonní zástupci učitelce, platí pouze 1 rok
 • rodiče jsou povinni dítě vyzvednou včas tj. odchod z MŠ nejpozději v 16.15 hod
 • v případě opakovaného vyzvedávání dítěte z MŠ po ukončení provozní doby, bude tato skutečnost oznámena oddělení péče o dítě a zřizovateli
 • rodiče jsou povinni oznámit škole ústně nebo telefonicky nepřítomnost dítěte
 • informace o připravovaných akcích MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnkách a internetových stránkách mateřské školy
 • stížnosti, oznámení a podněty k práci MŠ je možno doručit poštou, osobně nebo emailem ředitelce školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí
 • dítě do MŠ potřebuje – sportovní oblečení na pobyt venku, přezůvky, pyžamo, cvičky, náhradní spodní prádlo a ponožky
 • rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, zdravotní potíže, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, změna zdravotní způsobilosti a další závažné skutečnosti, oznámí rodiče tuto skutečnost neprodleně MŠ. Zamlčování zdravotního stavu dítěte bude považováno za narušování školního řádu
 • při příznacích onemocnění dítěte v době jeho pobytu v MŠ /teplota, zvracení, bolesti/ budou rodiče telefonicky informování a vyzvání k zajištění další zdravotní péče o dítě

 

6. Omezení, přerušení provozu mateřské školy

 

 • provoz MŠ o hlavních prázdninách bude přerušen vždy od  3. týdne v měsíci červenci a celý měsíc srpen
 • provoz školy bude dále přerušen po dohodě se zřizovatelem v době vánočních prázdnin v měsíci prosinci, v době jarních prázdnin
 • o uzavření MŠ jsou rodiče informováni již v září na první schůzce s rodiči, kdy rodiče obdrží rozpis uzavření mateřské školy a mají možnost se k tomuto návrhu vyjádřit a svůj souhlas stvrdí podpisem

 

 

7. Úplata za předškolní vzdělávání

 

 • stanovení úplaty za vzdělávání a její úhrada se řídí vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a vyhláškou č. 43/2006 Sb.,
 • úplata za předškolní vzdělávání v MŠ je platba pro rodiče povinná, opakované neuhrazení této platby je považováno za závažné porušení  provozu MŠ a může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ
 • úplatu za předškolní vzdělávání jsou rodiče povinni uhradit i v případě, že dítě MŠ nenavštívilo ani jeden den v daném měsíci
 • úplata je splatná do 15. dne kalendářního měsíce
 • zákonný zástupce zaplatí částku na účet školy

 

 

8. Školní stravování

 

 • úhrada za školní stravování je splatná také do 15. dne měsíce
 • dítě přihlášené k celodennímu pobytu v MŠ má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Dítě přihlášené k polodennímu pobytu má právo denně odebrat dopolední svačinu a oběd. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim /čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje/. Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v MŠ v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně
 • přihlašování a odhlašování celodenního nebo polodenního stravování se provádí den předem do 13.00 hod
 • pokud bude mít dítě nahlášeno celodenní stravování, ale půjde domů po obědě, bude mu započítána strava celodenní
 • při onemocnění dítěte si lze vyzvednout oběd pouze první den nemoci dítěte do 12.00 hod, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit
 • odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte telefonicky nebo osobně u učitelky
 • neodhlášené obědy propadají

 

 

9. Vnitřní denní režim mateřské školy

 

 • MŠ je jednotřídní, do třídy se zařazují zpravidla děti ve věku 3 – 7 let
 • předškolní vzdělávání probíhá podle ŠVP. Režim je pouze orientační, činnosti a jejich rozvržení se plně podřizuje potřebám dětí a situaci v té době
 • 6.15 hod příchod dětí do školky, ranní hry, individuální péče, jazyk. chvilka
 • 8.00 hod ranní pohybové cvičení
 • hygiena, svačina, příprava na zájmovou činnost
 • zájmová činnost
 • 9.30 hod příprava na pobyt venku, pobyt venku
 • 11.30 hod hygiena, oběd,  odpočinek, náhradní program pro děti,  které nespí
 • hygiena, odpolední svačina
 • 14.30 hod odpolední zájmové činnosti, hry dle zájmu dětí ve třídě, venku

 

 

10. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí

 

 • z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí má MŠ povinnost poučit dítě o vhodném chování v prostředí MŠ i na akcích mimo ní. Jestliže se i přesto chová dítě tak, že ohrožuje zdraví své, spolužáků i jiných osob, má škola právo omezit dítě z účasti na školních akcích
 • poučení dětí provádí škola přiměřeně věku a dokladem o provedeném poučení je záznam v přehledu výchovné práce
 • za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovní školy a to od doby převzetí dítěte od jejich zákonného zástupce až do doby jejich předání zákonnému zástupci nebo jim pověřené osoby
 • k zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo MŠ, stanoví vedoucí učitelka počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd
 • rodiče zodpovídají za bezpečnost vlastních dětí při společných akcích v provozní době školy /posezení s rodiči, tvořivé dílny/
 • budova MŠ je  zajištěná bezpečnostním zavíráním a do prostor MŠ se musí každá návštěva ohlásit /zvonek, telefon, otevření/
 • při pobytu dětí na školní zahradě nedovolí učitelky bez dozoru na průlezky, houpačky a jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu. Nedovolí jim též samostatné vzdálení do prostor, kam sama nevidí, kde nemůže mít o dětech přehled

 

 

11. Záznam o školním úrazu, evidence úrazů

 

 • všichni zaměstnanci jsou povinní okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úrazu, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitele školy a zákonné zástupce
 • ředitel školy, kterému byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu
 • školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou – vycházky, výlety, exkurze
 • všechny školní úrazy jsou evidovány v knize úrazů
 • dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující zdraví /nože, meče/ nebo drahé šperky a hračky. Odpovědnost za jejich zničení nebo ztrátu nesou rodiče

 

 

12. Ochrana před sociálně-patologickými jevy

 

 • důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života a přiměřeně k věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamování s nebezpečím drog, alkoholu, kouření, vandalismu a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlena pozitiva zdravého životního stylu

 

Povinnosti zaměstnanců mateřské školy:

 

 • předcházet všem náznakům agresivity a všem způsobům šikanování mezi dětmi
 • není dovoleno akceptovat agresivitu nebo šikanování v jakékoli formě
 • neprodleně řešit agresivitu mezi dětmi a přijmout opatření
 • povinností učitelek je řešení problémů s rodiči dětí, kteří ubližují ostatním a v případě neustálého porušování správného chování doporučit rodičům návštěvu PPP. Pokud rodiče neprojevují dostatečný zájem o řešení problému jejich dítěte, bude tato skutečnost oznámena sociálnímu odboru

 

 Preventivní program mateřské školy

 

 • vést děti ke zdravým životním návykům a postojům
 • podporovat utváření vztahů mezi dětmi, upevňovat společenské návyky
 • posilovat a povzbuzovat sebedůvěru dětí, chránit je tak před stresovými situacemi
 • vytvářet prostředí vzájemné důvěry a úcty mezi dětmi a zaměstnanci školy
 • seznamovat děti s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví a bezpečnost
 • vštěpovat dětem způsob ochrany před tímto nebezpečím

 

 

13. Ochrana majetku

 

 • děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v MŠ zajišťují pedagog. pracovníci, aby děti zacházely šetrně s pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy
 • v případě poškození bude tato záležitost projednána s rodiči a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu
 • po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinní chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy

 

 

 

14. Závěrečné ustanovení

 

     Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro pedagogy, zákonné zástupce dítěte a zaměstnance školy.

 

     Tento Školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy, je účinný od 1. 9. 2017 a platí do odvolání

Veškeré dodatky, popřípadě změny mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti zabezpečí zaměstnavatel seznámení všech zaměstnanců MŠ

 

 

 

s obsahem tohoto Školního řádu a jeho dodatky a budou o nich informování zákonní zástupci dětí.

 

 

 

V Předměřicích n/J 30. 8. 2017

 

 

 

 

 

Mgr Jiří Horák, ředitel ZŠ a MŠ