Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní vzdělávací program

15. 9. 2016

  

 

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

 

 

MATEŘSKÉ ŠKOLY  V PŘEDMĚŘICÍCH  n/J

 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 

Mateřská škola byla otevřena l. září 1994 v prostorách bývalého bytu v základní škole. Budova se nachází na vesnici uprostřed zahrady poskytuje dětem vhodné prostředí a sportovní využití během celého dne. MŠ je jednotřídní a v současné době má stanovenu kapacitu 28 dětí. V roce 2004 byla školka sloučena se školou základní a stala se její součástí. Novým ředitelem byl jmenován Mgr Jiří Horák a vedoucí učitelkou p. Marie Landová. V MŠ pracují dvě pedagogické pracovnice a jedna provozní pracovnice.

Do školy jsou přijímány děti od tří let a jsou nejenom z Předměřic n Jizerou, ale i z Tuřic, Sobětuch a Kochánek. Škola je moderně vybavena a průběžně se dovybavuje a obnovuje. Součástí školy je i výdejna jídla. Obědy se dováží ze školní kuchyně v Brodcích a svačiny se připravují přímo v MŠ.

Ke škole patří i zahrada, která je poměrně rozlehlá a je využívána i dětmi ze základní školy. MŠ má k dispozici na zahradě pískoviště, houpačky, skluzavku a hřiště. Po obdržení dotací od státu na podzim r. 2008 byla, za pomocí rodičů, zahrada dovybavena dětskými prolézačkami, kolotočem a různými druhy houpaček. S další získané dotace jsme si pořídili zahradní altán, který bude sloužit všem dětem i ze základní školy. Zahrada, tak bude moc být užívána i za nepříznivého počasí.

Tím, že se mateřská škola stala součástí základní školy ještě více se prohloubila spolupráce s našimi staršími kamarády. Vzájemné návštěvy jsou pravidelné a samozřejmé i vzájemné účasti na pořádaných akcích. Více také využíváme prostory školy – tělocvičnu, prostory školní družiny – kroužky, práce s nejstaršími dětmi.

Spolupráce s rodiči probíhá při každodenním styku, při schůzkách i různých oslavách v MŠ. Rodiče se také mohou podílet na každodenní práci, na akcích pořádaných školou, ale i na tvorbě plánů a mohou uplatňovat své názory a nápady. Rodiče jsou informováni o činnosti MŠ pomocí nástěnek, kde si přečtou co děti dělají, co se učí a prohlédnou si výsledky činností dětí.

 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

 

Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti, cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.

Název našeho programu je „Já a svět kolem mě – Objevujeme svět s krtkem“, předurčuje způsob nenásilné cesty poznávání předškolních dětí a na této cestě je provází známá postavička krtečka.

Při sestavování vlastního vzdělávacího programu jsme vycházeli z Rámcového programu předškolního vzdělávání, přirozeně uspokojovat individuální potřeby a zájmy dětí. Zaměřit se na rozvoj samostatnosti, sebevědomí dětí. Předškolní vzdělávání probíhá v klidném prostředí a atmosféře ke kterému přispívá i personál školy. Nabídka činností je pestrá a mění se podle aktuálních změn a přání dětí.

Podmínky školy a okolí nám umožňují maximální využití zahrady i okolí. Při vycházkách budeme poznávat okolí svého bydliště, mateřské školy. Nabízíme standardní péči o všechny děti naší školy /sportovní a kulturní akce, akce pro děti a rodiče, výlety/. Ve vzdělání upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání a denně se věnujeme též prevenci vadné výslovnosti – zařazováním jazykových chvilek, rozvíjením komunikativních dovedností dětí. Veškeré snažení všech zaměstnanců směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené. Velký důraz klademe také na spolupráci s rodiči.

 

 

 

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání obecně

 

Záměrem předškolního vzdělávání je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělání.

 

 

V návaznosti na obecné cíle vzdělávání formulované ve školském zákoně jsou hlavními cíli předškolního vzdělávání:

 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání

 2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

 

 

 

 

Metody práce pro naplnění cílů ŠVP PV

 

 • spontánní hra – činnosti které si vybere samo dítě, rozvíjí se všechny schopnosti, představivost, fantazii, sociální vztahy k ostatním dětem, nové zkušenosti

 • řízená hra – pod vedením učitelky, skupinky i individuálně

 • prožitkové učení – poznávání nového, získávání zkušeností, pozorování, manipulace

 • řízené činnosti – vedené učitelkou nebo dítětem – výtvarné, pracovní, hudební, taneční činnosti, hry

 • samostatné činnosti – nabízet dětem dostatečný výběr her a činností

 • situační učení – v různých situacích, dramatizace

 

 

 

 

Formy vzdělávání

 

 

Herní činnosti

Řízené výchovně vzdělávací činnosti

Společenské akce

Oslavy

Společné akce s rodiči

Sportovní akce

 

 

 

 

Konkrétně na škole preferujeme tyto praktické činnosti:

 

 

 • seznamujeme děti s přírodou a přírodními jevy, navazujeme na jejich poznatky a znalosti z oblasti zemědělství, práce na poli, zahradách a tyto znalosti dětem upřesňovat a rozšiřovat

 • umožňovat vnímat okolí všemi smysly – divadla, exkurze, tvořivé dílny, výstavy – vánoce, velikonoce

 • zaměřujeme se na ekologii – chránit přírodu, třídění odpadu v mš, doma

 • vedeme děti ke zdravému životnímu stylu – zelenina, ovoce, pohyb

 • podporujeme vytváření kladných vzájemných vztahů – ohleduplnost, vzájemná spolupráce, pomoc, slušnost

 • ponecháváme dětem dostatečný prostor k uplatnění jejich aktivit

 • věnujeme pozornost celkovému řečovému projevu dítěte – jazykové chvilky, vyprávění, říkadla, artikulační cvičení

 • napomáháme k rozvoji pohybových schopností

 • posilujeme sebeobslužné dovednosti a návyky